👈 فروشگاه فایل 👉

ابعاد و مدل های فرهنگ سازمانی و شیوه شکل گیری و شناخت آن در سازمان های دولتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ابعاد و مدل های فرهنگ سازمانی و شیوه شکل گیری و شناخت آن در سازمان های دولتی

هدف از این پایان نامه بررسی ابعاد و مدل های فرهنگ سازمانی و شیوه شکل گیری و شناخت آن در سازمان های دولتی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

57

حجم

93/2 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پایان نامه بررسی ابعاد و مدل های فرهنگ سازمانی و شیوه شکل گیری و شناخت آن در سازمان های دولتی می باشد.در ابتدا پس از تعاریف مختلف از فرهنگ سازمانی و انواع آن به مزایا و عوامل پیدایش فرهنگ سازماني می پردازیم.

شيوه شكل گيري فرهنگ سازماني و پیامدهای آن صحبت می شود .ابعاد و طبقه بندی فرهنگ سازماني در ادامه بررسی می شود و پس از آن مدل های فرهنگ سازماني تشریح می شوند. در مورد شیوه شکل گیری و شناخت فرهنگ سازمانی در سازمان های دولتی نیز صحبت حواهد شد.

عوامل مؤثر در پيدايش فرهنگ سازماني

      با شروع فعاليت هر سازمان حيات فرهنگي آن سازمان بوجود مي آيد و هر سازمان به محض آنكه بوجود آمد در همان مراحل اوليه آغازين در درون خود نطفه فرهنگ سازماني را باور مي سازد و طي حياتش آن را به سوي شيوه اي خاص پرورش مي دهد. تقريباً شكل گيري فرهنگ سازماني را مي توان تابع عوامل زیر دانست:

     1-نقش مؤسسات و علت بوجود آمدن سازمان: در مراحل اوليه شكل گيري سازمان مهمترين عامل شكل دهي به فرهنگ سازماني نقش افراد كليدي و بنيانگذار سازمان مي باشد و اصول اعتقاد با جهان بيني، باورها، ارزشها، هدفها و رفتار بنيانگذار است كه مشخص كننده نوع رفتار مورد انتظار از كاركنان بوده و محدوده رفتار، فعاليت و عملكرد قابل قبول را در سازمان مشخص مي كند.

    2-نقش مديران عالي:رهبران سازمان مي توانند در پديد آوردن و هدايت فرهنگ سازمان نقشي كوشا داشته باشند.آن ها مي توانند فرهنگ هاي سازمان خود را پديد آورند، حفظ كنند، دگرگون يا يكپارچه سازند.

    3-جايگاه سازمان در جامعه:افراد كه اعضاي جامعه هستند، داراي نيازها و فرهنگ خاص هستند. در بوجود آمدن فرهنگ سازماني جايگاه سازمان در جامعه مؤثر است. در ابتداء فعاليت سازمان ممكن است، فرهنگ سازماني پديده پويا و كارا در خدمت اهداف سازمان و مديريتقرار گيرد، ولي بتدريج كه محور احتياجات، جايگاه و نيازهاي مشخص شكل گرفت، به صورت پديده اي مستقل و با ماهيتي فارغ از دلايل وجود اوليه و اتفاقات بوجود آورنده اش در آيد ( کریمی ،1382) .

فهرست مطالب

تعریف نظری متغیرها    

تعریف عملیاتی        

فرهنگ سازمانی    

تعريف فرهنگ    

سازمان آموزش و پرورش    

ويژگيهاي بنيادي فرهنگ    

فرهنگ سازماني    

مزاياي فرهنگ سازماني    

عوامل مؤثر در پيدايش فرهنگ سازماني    

-نقش مؤسسات و علت بوجود آمدن سازمان:    

-نقش مديران عالي:    

-جايگاه سازمان در جامعه:    

جدول ( -) شيوه شكل گيري فرهنگ سازماني    

فرهنگ هر سازماني خاص بر سه گروه كلي استوار مي باشد    

جدول(-) فرهنگ سازماني، سرچشمه ها و پيامد ها    

شيوه شناخت فرهنگ در سازمان هاي دولتي    

ابعاد فرهنگ سازماني    

جدول(-) طبقه بندي نظريه هاي فرهنگي    

انواع فرهنگ سازماني    

جدول (-) انواع فرهنگ و متغييرهاي سازماني    

مدلهای فرهنگ سازمانی    

-ابعاد فرهنگ سازماني از ديدگاه گرت هافستد    

) ابعاد فرهنگ سازماني از ديدگاه استيفن رابينز    

مدل اوچي (نظريه z)    

جدول(-) مقايسه فرهنگ مديريتي آمريكايي و ژاپني و نظريهz    

فرهنگ مديريتي آمريكايي    

فرهنگ مديريتي ژاپني    

فرهنگ مديريتي نظريه z    

مدل فرهنگ سازمانی دنیسون بر مبنای چهار خصوصیت فرهنگی بنا شده است که عبارتند از:    

الف) مشارکت و درگیری افراد در فعالیتهای سازمان    

ب) ثبات و سازگاری    

ج) قابلیت انطباق    

د) فلسفه وجودی و بیانیه مأموریت    

مدل فرهنگ سازمانی باس    

مدل  پویاییهای فرهنگ سازمانی هچ    

مدل فرهنگ سازمانی گوفی و جونز    

كاركردهاي فرهنگ سازماني    

عوامل مؤثر در ادامه حيات فرهنگ سازماني    

شكل(-) عناصر مهم در ادامه حيات فرهنگ سازماني    

فرهنگ سازمانی و ورزش    

پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی

پیشینه داخلی فرهنگ سازمانی

پیشینه خارجی فرهنگ سازمانی

فهرست منابع و ماخذ

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه پیشرفت 38 صفحه پرسشنامه بررسی ارتباط بین رهبری فرآیند توزیع با تلاش های بازاریابی و عملكرد كانال های توزیع پرسشنامه بررسی رابطه سرمایه فکری و مدیریت دانش با عملکرد سازمانی پرسشنامه بررسی و شناسایی تاثیر تمایل رابطه ای و هوش بازاریابی بر قابلیت توسعه محصول جدید پاورپوینت تحلیل برج های ریفرما از ریچارد میر در مکزیک