👈 فروشگاه فایل 👉

سببیت در قتل های موجب مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 و مبانی فقهی آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

سببیت در قتل های موجب مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 و مبانی فقهی آن

هدف از این پایان نامه بررسی سببیت در قتل های موجب مجازات در قانون مجازات اسلامی جدید 1392 و مبانی فقهی آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

213

حجم

427/356 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق بررسی، نقد و تحلیل مواد راجع به سببیّت در قتل در قانون مجازات اسلامی فعلی، تطبیق آن با قانون مجازات سابق و پرداختن به این مسئله است که قانون گذار چه تغییراتی را در فصل موجبات ضمان و بحث تسبیب ایجاد نموده است.

باتوجه به عنوان پایان نامه سببیت در قتل سوالات اصلی به شرح زیر است:

رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع سببیّت در قتل های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی 1370 دارد؟ 

 تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟

بحث سببیّت از مباحث پیچیده ای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد 37 جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد 42 کتاب القصاص و جلد 43 کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار می دهد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد 316 تا 318 و باب های ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد 492 تا 537 می-پردازد. 

یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه ی سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:

1.    اجتماع سبب و مباشر؛ در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی70 مباشر را ضامن می دانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.

2.    سبب متعدد. سبب متعدد به نوبه ی خود به دو قسمت می شود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب.

فهرست مطالب

مقدمه    1

1.    بیان مسئله    1

2.    پرسشهای پژوهش    3

3.    فرضیههای پژوهش    3

4.    ضرورت پژوهش    4

5.    هدف پژوهش    5

6.    پیشینهی پژوهش    5

7.    روش پژوهش    6

8.    محدودهی پژوهش    6

9.    ساختار پژوهش    7

فصل اول    8

مبحث اول: مفهومشناسی    9

گفتار اول: مفهوم سبب    9

بند اول) مفهوم لغوی سبب    9

بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب    12

الف) سبب در اصطلاح فقهی    12

ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان    19

گفتار دوم: مفهوم علّت    23

بند اول) مفهوم لغوی علّت    24

بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت    24

الف) علّت در اصطلاح فقهی    25

ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان    30

گفتار سوم: مفهوم شرط    34

بند اول) مفهوم لغوی شرط    35

بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط    35

الف) شرط در اصطلاح فقهی    36

ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان    39

مبحث دوم: مقایسهی سه مفهوم علّت، سبب و شرط    40

مبحث سوم: انواع سبب    46

مبحث چهارم: تفسیر دوگانهی سبب    49

مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت    53

گفتار اول: مفهوم معاونت    53

گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب    54

گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب    55

1.    از نظر مفهوم و مصداق    55

2.    از نظر همکاری با مباشر    55

3.    از نظر وحدت قصد    56

مبحث ششم: بررسی فایدهی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت    57

فصل دوم    صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی 1392

مبحث اول: انواع تسبیب    61

گفتار اول: سبب واحد    62

بند اول) تسبیب محض    62

الف) تبیین تسبیب محض    62

ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370    65

1.    ایجاد جنایت از طریق حمل شیء    65

2.    ترساندن مجنیٌعلیه    66

3.    پرتکردن خود بر روی دیگری    68

4.    پرتکردن دیگری بر روی ثالث    69

5.    حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد    70

6.    فراخواندن شخص از محل اقامتش    75

7.    قراردادن مانع در جای نامناسب    77

8.    قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد    78

9.    در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوطشدن دیوار یا بنا    79

10.    متمایل به سقوطنمودن دیوار دیگری    81

11.    روشنکردن آتش و سرایت آن    82

بند دوم) اجتماع سبب و مباشر    83

الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر    84

1.    استناد جنایت به مباشر    85

2.    استناد جنایت به سبب    87

3.    استناد جنایت به سبب و مباشر    88

ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370    97

1.    دستور پزشک به انجام معالجه    97

2.    ترساندن مجنیٌعلیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری    98

3.    پرتکردن دیگری بر روی شخص ثالث    100

4.    توقف در محلهای غیرمجاز    101

5.    صدمهرساندن حیوان به دیگری    103

6.    صدمهدیدن از ناحیهی حیوان در منزل دیگری    105

7.    متوقفنمودن حیوان در محلهای غیرمجاز    111

8.    خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان    112

گفتار دوم: سبب متعدد    114

بند اول) سبب متعدد طولی    115

الف) تبیین سبب متعدد طولی    115

1.    نظریههای حقوقدانان    116

الف) نظریهی شرط ضروری    117

ب) نظریهی برابری اسباب و شرایط    117

ج) نظریهی مستقیم و بیواسطه    118

د) نظریهی شرط پویای نتیجه    119

هـ) نظریهی شرط مناسب نتیجه    120

2.    نظریههای فقیهان    121

الف) اشتراک در مسئولیت    122

ب) مسئولیت سبب اقوی    123

ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود    124

د) مسئولیت سبب مقدم در وجود    124

هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر    125

3.    نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی    128

ب) بررسی مواد 535 و 536 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370    132

1.    بررسی مادهی 535    132

2.    بررسی مادهی 536    134

بند دوم) سبب متعدد عرضی    138

الف) تبیین سبب متعدد عرضی    138

1.    نظریهی برابری مسئولیت    140

2.    نظریهی تفاوت در مسئولیت    140

ب) بررسی مادهی 533 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370    142

مبحث دوم: اشتراک در جنایت    147

گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت    147

گفتار دوم) بررسی مواد 527 و 528 در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370    148

1.    بررسی مادهی 527    148

2.    بررسی مادهی 528    152

مبحث سوم: مستثنیات ضمان    163

گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی    164

گفتار دوم: قاعدهی احسان    166

1.    انجام عملی به مصلحت عابران    166

2.    انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری    168

3.    رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری    168

گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری    170

1.    عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری    170

2.    پرتشدن بر روی دیگری در اثر علل قهری    170

3.    ایجاد مانع در اثر عوامل قهری    171

4.    افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیشبینی نشده    172

5.    سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیشبینی نشده    173

گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط    175

1.    توقف در مکان مجاز    175

2.    قراردادن کالا در خارج از مغازه    177

3.    احداث ملک به نحو مجاز    178

4.    سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکنیافتن اصلاح آن    179

گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌعلیه    180

1.    حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌعلیه    181

2.    حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌعلیه در برخورد با آن    182

3.    توقف در محلهای غیرمجاز و عمد عابر در برخورد    184

4.    آسیبدیدن مصدوم از ناحیهی حیوان و علم وی به خطرناکبودن آن    184

گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود    185

1.    حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود    185

2.    روشنکردن آتش در ملک خود    186

نتیجهگیری و پیشنهادها    187

فهرست منابع    191

Abstract    199

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ناسازگاری زناشویی 56 صفحه فصل دوم پایان نامه استقرار مدیریت دانش در بانک بررسی فقهی رابطه انسان و اعضا بدن در معاملات اعضا بدن مبانی نظری و پیشینه تحقیق نظریه های علمی اخلاق 81 صفحه پاورپوینت آشنایی با مبانی و اصول استانداردها و الگوهای مصرف