👈 فروشگاه فایل 👉

ارزیابی تطبیقی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزیابی تطبیقی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور

هدف از این پایان نامه ارزیابی تطبیقی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان بارور و نابارور می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

95

حجم

174/687 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

پایان نامه حاضر با هدف بررسی سلامت روانی و رضایت جنسی در زنان نابارور و بارور در قالب دو فرضیه انجام شد.پژوهش حاضر در قالب رویکردهای نظری سلامت روانی و بدکاری جنسی به بررسي سلامت رواني و رضایت جنسی در دو گروه از زنان نابارور و بارور در شیراز پرداخته است.

طرح مبنای این پژوهش از نوع علی مقایسه ای بوده است. نمونه مورد مطالعه  شامل 100 زن (50 زن نابارور و 50 زن بارور) بوده که با روش نمونه گیری در دسترس از شهر شیراز انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مقياس اطلاعات جمعیت نگارانه، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) و شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI) بوده که توسط زنان مورد مطالعه تکمیل گرديده است.

 در این پژوهش دو فرضیه مورد بررسی قرار گرفت و نتایج به دست آمده به شرح زیر بود:

 زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور شکایات جسمانی، اضطراب/بی خوابی، بدکاری اجتماعی، افسردگی و شاخص کل آسیب شناسی روانی معنادار بالاتری داشته اند.  

 بین رضایت جنسی وعوامل آن در زنان بارور و نابارور تفاوت آماری معناداری وجود نداشت.

فهرست مطالب 

فصل اول: کلیات

1-1-مقدمه    2

1-2- بیان مسأله     3

 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    5

1-4- اهداف     6

1-5- متغیرهای تحقیق    6

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش  

2-1- رویکردهای نظری در سلامت روانی    92-1-1-

رویکرد روانکاوی    10

2 -1-2 رویکرد زیست شناختی    10

2-1-3-رویکرد روانی – اجتماعی    11

2-1-3-رویکرد انسان گرایی    12

2-1-4- رویکرد شناختی    12

2-1-5- رویکرد رفتاری    13

2-1-6-روان شناسی مثبت نگری  رویکرد     14

2-1-7- نظریه دو عاملی سلامت روانی    15

2-1-8- نظریه بوم شناسی     18

2-1-9-الگوی شخصی – فرهنگی و ساختاری     19

2-2 رویکردهای نظری در رضايت جنسي    20

2-2-1- رویكرد بالینی و تشخیصی در بدكاري جنسي    20

2-2-2 رویكرد زیستی در بدكاري جنسي    21

2-2-3- نظریه راهبردهای جنسی     23

2-2-4- رویكرد روان شناسی باروری در بدكاري جنسي     24

 2-2-5- نظریه استرس      26

2-2-6- مدل زیستی –روانی واجتماعی بدکاری جنسی در ناباروری     27

2-2-7- مدل تبادل بین فردی از رضایتمندی جنسی     28

2-3- پیشینه ی مطالعات خارجی سلامت رواني و رضايت جنسي در زنان نابارور     29

2-4- پیشینه ی مطالعات داخلی سلامت رواني و رضايت جنسي در زنان نابارور    32

2-5- فرضیه های تحقیق    33

فصل سوم: روش پژوهش 

3-1-  روش تحقیق     35

3-2- جامعه و نمونه    35

3-3 ابزارهای گردآوری اطلاعات     36

3-3-1- مقیاس اطلاعات جمعیت نگارانه    36

3-3-2-آزمون GHQ-28    36

3-3-3 شاخص عملکرد جنسی زنان (FSFI)    37

3-4- روش تحلیل داده ها    37

فصل چهارم: تحلیل یافته ها

4-1- یافته های توصیفی     39

4-2- تحلیل فرضیات پژوهش     40

فصل پنجم:  بحث و نتیجه گیری

5-1- ناباروری و مولفه های سلامت روانی     43

5-2- ناباروری و مولفه های عملکرد جنسی     45

5-3- نتیجه گیری     47

5-4- محدودیت های پژوهش     48

5-5 پیشنهادات     48

فهرست منابع و مأخذ

منابع فارسی     49

منابع انگلیسی    51

فهرست جدول ها

جدول شماره 1- شاخص های توصیفی مولفه های سلامت روانی و عملکرد جنسی

 در نمونه مورد مطالعه    39

جدول شماره 2 – تحلیل چند متغیره تاثیر باروری و ناباروری بر سلامت روانی    40

جدول شماره 3 – آزمون تاثیرات بین آزمودنی ها در مولفه های سلامت روانی 

در زنان نابارور و بارور    40

جدول شماره 4- تحلیل چند متغیره تأثیر باروری- ناباروری بر رضایت جنسی    41

جدول شماره 5- آزمون تأثیرات بین آزمودنی ها در مؤلفه های عملکرد جنسی

 در زنان بارور و نابارور    41

فهرست شکل ها

شکل 1-الگوی شخصی ، فرهنگی و ساختاری تامپسون    19

شکل 2- مدل زیستی – روانی و اجتماعی در بدکاری جنسی زنان نابارور    28

👇محصولات تصادفی👇

مقاله کامل نظریه برچسب زنی نمونه سوالات تستی وصایای امام دانشگاه آزاد پایان نامه رشته ریاضی با عنوان نظریه میدان (هیئت) بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی پاورپوینت تحلیل کاروانسرای زین الدین یزد