👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان

هدف از این پروپوزال بررسی ویژگی های اجتماعي، جمعيتي و اقتصادي مؤثر برسلامت جسمی و روانی سالمندان شهرستان خرم آباد می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

64

حجم

516/85 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

تحولات ساختار سني جمعيت جهان از نتايج  انتقال جمعيتي و کاهش مرگ ومير و باروري است. با افزایش سن  سلامت سالمندان میتواند درمعرض تهدید قرار گیرد. سالمندان سریعترین نرخ رشد جمعیت را در بین گروههای سنی دارند و در آینده نزدیک جمعیت سالمند در کشورهای در حال توسعه چون  ایران و از جمله شهرستان خرم آباد افزایش می یابد .سالمندی جمعیت، هم ازموفقیتهای بزرگ بشری است و هم از مشکلات عمده جهان امروز است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های اجتماعي، جمعيتي و اقتصادي مؤثر برسلامت جسمی و روانی سالمندان ساکن  شهرستان خرم آباد است.

پژوهش از نوع مطالعه توصیفی و پیمایشی می باشد.جامعه آماری  زنان و مردان بالای 60 سال  ساکن شهرستان خرم آباد و حجم نمونه محاسبه شده 379 نفر ( 129 نفر روستایی و 250 نفر شهری ) و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. نتایج بررسی نشان میدهدکه سالمندان شهرستان خرم آباد از سلامت جسمی بیشتری نسبت به سلامت روانی برخوردارند. عوامل تعیین کننده متغیرهای  وابسته سلامت جسمی و سلامت روانی، متغیرهای مستقل سن ، تعداد فرزندان بدنیا آمده ، تعداد فرزندان زنده ،محل سکونت  تاهل ،وضع فعالیت پاسخگو و فعالیت همسر پاسخگو می باشند. سالمت جسمانی و روانی متقابلاً بر یکدیگر تأثیر گذار است اما سلامت روانی تاثیر گذار ترین متغیر بر سلامت جسمی میباشد. سلامت جسمی مردان  شهرستان خرم آباد بهتر از زنان میباشد ولی از نظر سلامت روانی تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد.   

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق      1

مقدمه      2

1-1- بیان مسئله      5

1-1-1- طیف سلامت و بیماری      10

1-1-2- مفهوم سلامت      10

1-1-3- ابعاد سلامتی      11

1-1-4-ﺳﻼﻣﺖرواﻧﻲ      12

1-1-5- سلامت جسمی      13

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق     15

1-3- هدفهای تحقیق    20

3-1- روش گرد آوری داده ها     62

3-1-1- روش اجرا     63

3-2-جامعه آماری     63

3-2-1-تعیین حجم نمونه     64

3-2-2- روش انتخاب واحد های نمونه     65

3-2-3- محاسبه حجم نمونه شهر و روستا     65

3-3- روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات     66

3-3-1-ابزار و نحوه سنجش کیفیت زندگی ( سلامت جسمی، سلامت روانی )     67

3-3-2- اعتبار و  پایایی پرسشنامه      69

منابع و مآخذ   

👇محصولات تصادفی👇

اربرد منطق فازی در یادگیری ماشین مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری در بانک 108 صفحه آسیب شناسی تدلیس در ازدواج بررسی رئوس مکاتب فکری در امنیت بین المللی با تاکید بر نظریه هژمونی پاورپوینت بررسی تقسیم بندی روش های حمل و نقلی شهری مادرید