👈 فروشگاه فایل 👉

تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

هدف از این پایان نامه بررسی تاثیر معاملات بلوک بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

155

حجم

0/20 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

نظارت و کنترل اثر قیمتی یکی از پویاترین حوزه های پژوهشی در شرکت های تجاری بوده و به سرعت در حال گسترش است. بررسی اثرات معاملات بلوک می تواند در درک چگونگی پاسخ بازار مفید واقع شود. هدف علمی پژوهش،  بررسی تاثیر معاملات بلوک بر نوسانات قیمت سهام با استفاده از داده های روزانه مرتبط با پنج معامله پیشین و آتی معامله بلوک بوده و از اهداف کاربردی نیز کمک به پیش بینی قیمت سهام برای کلیه استفاده کنندگان شامل تحلیلگران مالی، کارگزاران، شرکتهای سرمایه گذاری و متقاضیان سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحقیق حاضراز بعد زمانی پس رویدادی و از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. 

در این پژوهش اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی یکساله سنجیده می شود و با استفاده از آزمون همبستگی رابطه بین اندازه معامله بلوک، نوسانات قیمت، حجم معاملات، بازده بازار، بازده روزانه تجمعی ماقبل و تفاوت بین بالاترین و پائین ترین قیمت با اثر قیمتی معاملات بلوک سنجیده می شود. داده های اولیه این تحقیق بعد از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرم افزار اکسل شده تا با انجام برخی محاسبات متغیرهای مورد نیاز در فرضیه پژوهش بدست آیند، سپس نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور آزمون فرضیه پژوهش وارد نرم افزار ای - ویوز شده است. 

بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که اثر قیمتی دائمی، با افزایش بازده روزانه تجمعی ماقبل معامله بلوک افزایش می یابد. اثر قیمتی کل نیز با افزایش حجم معاملات و بازده بازار افزایش یافته در حالیکه با افزایش اندازه معامله و نوسانات قیمت و بازده روزانه تجمعی ماقبل معامله بلوک کاهش می یابد. اثر قیمتی موقت نیز با افزایش اندازه معامله و نوسانات قیمت و بازده روزانه تجمعی ماقبل معامله بلوک افزایش یافته و با افزایش حجم معاملات و بازده بازار کاهش می یابد.

فهرست مطالب

چکیده پایان نامه

فصل اول – کلیات تحقیق

1-1-مقدمه  3

1-2-بیان مساله پژوهش  4

1-3-پرسشهای پژوهش  4

1-4-اهداف پژوهش و ضرورت آن  4

1-5-نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره بگیرند  5

1-6- تدوین الگوی تحقیق و فرضیات تحقیق  5 

1-6-1- فرضیه تحقیق  5

1-6-2-روش تحقیق  6

1-7-تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی  6

1-8- ساختار پژوهش   8

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

2-1- مقدمه  10

2-2- مبانی نظری  11

2-2-1 تاریخچه بورس اوراق بهادار و چگونگی ایجاد آن  11

2-2-2- تعریف بورس اوراق بهادار   11

2-2-3- بورس اوراق بهادار و نقش آن در توسعه اقتصادی  12

2-2-4- معامله بلوک  14

2-2-5- قیمت سهام  14

2-2-5-1- تغییر قیمت سهام  15

2-2-5-2- نوسان قیمت سهام  17

2-2-6- عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام  18 

2-2-7- اثر قیمتی   19

2-2-8- تصمیم گیری برای سرمایه گذاری  20

2-3- مروری بر تحقیقات گذشته  20

2-4- خلاصه فصل  24

فصل سوم- روش تحقیق

3-1- مقدمه  26

3-2- پرسشهای تحقیق  27

3-3- فرضیه تحقیق  27

3-4- طرح تحقیق 27

3-4-1- جامعه آماری تحقیق  27

3-4-2- نمونه آماری تحقیق  28

3-4-3- قلمرو تحقیق  29

3-4-4- روش گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق  29

3-4-5- روش تحقیق  29

3-4-6- روشهای آماری  29

3-5- تخمین و استنباط آماری  30

3-6- تعریف و نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق  31

3-6-1- متغیرهای وابسته  31

3-6-2- متغیرهای توضیحی  36

3-7- بررسی خودهمبستگی در جملات اخلال  42

3-8- بررسی ناهمسانی واریانس در جملات اخلال  43

3-9- بررسی نرمال بودن توزیع  43

3-10- خطای  تصریح مدل  44

3-11- آزمون هم خطی میان متغیرها  44

3-12- خلاصه فصل  45

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات

4-1- مقدمه  47

4-2- مراحل برآورد مدل  48

4-2-1 بررسی فروض کلاسیک  48

4-2-1-1- عدم خود همبستگی( Autocorrelation )  48

4-2-1-2- همسانی واریانس  ( Heteroskedasticity )   50

4-2-1-3 آزمون نرمال بودن جملات پسماند  52

4-2-1-4- خطای تصریح مدل  54

4-2-1-5 آزمون هم خطی میان متغیرها  55

4-3- نتایج تخمین  56

4-3-1- نتایج حاصل از برآورد مدل اول  56

4-3-2- نتایج حاصل از برآورد مدل دوم  60

4-3-3- نتایج حاصل از برآورد مدل سوم  63

4-4- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق  67

4-5- خلاصه فصل  68

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه  70

5-2- نتیجه گیری  71

5-3- موانع و محدودیت های تحقیق  73

5-4- پیشنهادات کاربردی  74

5-5- پیشنهادات جهت تحقیقات آتی  74

5-6- خلاصه فصل  75

منابع و مأخذ

الف- منابع فارسی  76

ب- منابع انگلیسی  77

پیوست ها  79

چکیده انگلیسی 101

فهرست جدول ها

3-1- جدول: گزینش نمونه آماری تحقیق 28 

3-2- جدول: آمار توصیفی Total impact  33

3-3- جدول: آمار توصیفی  Temporary impact 34

3-4- جدول: آمار توصیفی Permanent impact   36

3-5- جدول: آمار توصیفی اندازه ( size ) 37

3-6- جدول: آمار توصیفی Volatility  38

3-7- جدول: آمار توصیفی Turnover  39

3-8- جدول: آمار توصیفی متغیر BAS  40

3-9- جدول: آمار توصیفی متغیر Market return 41

3-10- جدول: آمار توصیفی متغیر Momentum 42

4-1- جدول: خروجی آزمون Correlation LM  48

4-2- جدول: خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR(1) 49

4-3- جدول: خروجی آزمون Correlation LM   49

4-4- جدول: خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR(1) 49

4-5- جدول : خروجی آزمون Correlation LM   50

4-6- جدول: خروجی آزمون Correlation LM با وجود جزء AR(1) 50

4-7- جدول: خروجی آزمون Heteroskedasticity  51

4-8- جدول: خروجی آزمون Heteroskedasticity  51

4-9- جدول: خروجی آزمون Heteroskedasticity  51

4-10- جدول: آزمون تصریح خطا  54

4-11- جدول: آزمون تصریح خطا  55

4-12- جدول: آزمون تصریح خطا  55

4-13- جدول: آزمون هم خطی میان متغیرها  56

4-14- جدول: خروجی تخمین مدل اول  56

4-15- جدول : خروجی تخمین با ورود جزء AR(1) 57

4-16- جدول: خروجی مدل نهایی  59

4-17- جدول: خروجی تخمین مدل دوم  60

4-18- جدول : خروجی تخمین با ورود جزء AR(1)  61

4-19- جدول: خروجی تخمین مدل نهایی  63

4-20- جدول: خروجی تخمین مدل سوم  64

4-21- جدول : خروجی تخمین با ورود جزء AR(1) 64

4-22- جدول: خروجی تخمین مدل نهایی  66

4-23- جدول: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق  67

5-1- جدول: خلاصه نتایج آزمون فرضیات  71

فهرست نمودارها

3-1- نمودار: اثر قیمتی شرکتها در سال  1391 32

3-2- نمودار:  اثر قیمتی موقت شرکتها در سال 1391    34 

3-3- نمودار : اثر قیمتی دائمی شرکتها در سال 1391 35

3-4- نمودار: اندازه (size)  36

3-5- نمودار: نوسانات (volatility) 37

3-6- نمودار: حجم معاملات  38

3-7- نمودار: متغیر BAS  39

3-8- نمودار: متغیر Market return  40

3-9- نمودار : متغیر momentum  41

4-1- نمودار : آزمون نرمال بودن مدل اول  52

4-2- نمودار : آزمون نرمال بودن مدل دوم  53

4-3- نمودار : آزمون نرمال بودن مدل سوم  53

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه کمال گرایی هیل و همکاران با نمره گذاری، روایی و پایایی پاورپوینت منحنی یادگیری (ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت ) پاورپوینت ارث حمل چیست پاورپوینت تحلیل وبررسی ساختمان آکادمی علوم کالیفرنیا به عنوان یک نمونه ساختمان سبز نقشه کامل پول دار شدن در یک ماه