👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی آثار ازدواج زن و مرد ایرانی با اتباع خارجی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی آثار ازدواج زن و مرد ایرانی با اتباع خارجی

هدف از این پایان نامه بررسی آثار ازدواج زن و مرد ایرانی با اتباع خارجی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

92

حجم

78/60 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

آثار ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه 

تابعيت رابطه سیاسی بین فرد و دولت متبوع بوده و دارای آثار حقوقی خاصی است. یکی از عوامل تعیین و تغییر تابعيت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج می باشد. ازدواج و تابعيت در دسته ارتباط احوال شخصیه توصیف شده که در قلمرو حقوق خصوصی قرار می گیرد. هر یک از کشورها و كنوانسيون های بین المللی براساس نظریه های وحدت، استقلال تام، استقلال نسبی تابعيت زوجین، قوانین متفاوتی را وضع کرده اند، روش قانون مدنی ایران وحدت تابعيت خانواده و ترجیح تابعيت مرد به تابعيت زن می باشد. با توجه به رویکرد قانونگذار ایران به اصل وحدت تابعيت در خانواده، چگونگی اجرایی این اصل در موارد متفاوت موجب مشکلات عملی اجرای این اصل برای شهروندان (بانوان ایرانی) و دولت شد و موجب از دست دادن مزایای حقوقی و اجتماعی بانوان ایرانی شده است

آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه

آنچه در ازدواج با بیگانگان می تواند برای دولت مشکل آفرین باشد، ازدواج زن ایرانی با مرد غیر ایرانی و ازدواج کارمندان و وابستگان به دولت با زنان خارجی است. ولی ازدواج مردان ایرانی که مسؤولیت دولتی و به خصوص سیاسی به عهده ندارند، معمولاً مشکلی برای دولت ایجاد نمی کند، جز این که با این ازدواج، فردی به مجموع اتباع کشور افزوده می شود؛ بنابراین عدم منع دولت از چنین ازدواجی را می توان نوعی تساهل در پذیرش اتباع از جانب دولت به شمار آورد. 

فهرست مطالب

چكيده        

مقدمه     

فصل اول : مفاهيم و  كليات

مبحث اول : واژگان كليدي     

گفتار اول : تعریف نکاح و ازدواج     

بند اول : اهمیت ازدواج    

بند دوم : اهمیت خانواده     

گفتار دوم : تعریف تابعيت    

بند اول : تعریف اتباع    

بند دوم : تعریف بیگانه    

بند سوم : تعریف احوال شخصیه    

مبحث دوم : بیگانه در اسلام     

گفتار اول : حضور بیگانگان در ایران     

گفتار دوم : وضعیت حقوقی بیگانگان در ایران     

گفتار سوم : فلسفۀ ممنوعیت ازدواج با بیگانگان     

گفتار چهارم : انواع بیگانه در ایران     

بند اول : مهاجرین     

الف: دارندگان کارت آبی ( افغانیها)    

ب: دارندگان کارت سبز ( عراقیها)    

بند دوم : دارندگان دفترچه پناهندگی     

بند سوم : مقیمین و جهانگردان     

الف: دارندگان پروانه اقامت     

ب: بیگانه جهانگرد     

فصل دوم :  آثار ازدواج با تبعه بیگانه

مبحث اول : آثار ازدواج زن ایرانی با مرد تبعه بیگانه     

گفتار اول : از دست دادن تابعيت     

بند اول : بروز تابعيت مضاعف     

الف: تابعيت دولت متبوع قاضی     

ب: تابعيت دولت دیگری غیر از دولت متبوع قاضی     

بند دوم : تبیعت در احوال شخصیه از دولت متبوع شوهر    

بند سوم : محدویت در تملک     

بند چهارم : محرومیت از حقوق سیاسی     

بند پنجم : عدم اشتغال در مشاغل حساس مملکتی     

گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه     

گفتار سوم : تفاوت كنوانسيون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان با حقوق مدنی     

گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعيت     

گفتار پنجم : روابط مالی زن و مرد دارای تابعيت متفاوت     

گفتار ششم : طلاق بین زن و مرد دارای تابعيت متفاوت     

مبحث دوم : آثار ازدواج مرد ایرانی با زن تبعه بیگانه     

گفتار اول : تحصیل تابعيت ایران بر اثر ازدواج     

گفتار دوم : تابعيت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه     

گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعيت شوهر ایرانی در تابعيت زن و فرزندان     

گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعيت قبلی خود و خروج از تابعيت ایرانی    

منابع     

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر حس تعلق مکانی در سکونتگاه‌های رسمی و غیررسمی سیر تحولات و محاسن شکلی ناظر بر جرایم حدی در لایحه جدید مبانی نظری و پیشینه تحقیق توسعه منابع انسانی 87 صفحه مبانی نظری ارزیابی کارکرد و درجه بندی صندوق های سرمایه گذاری طبق شاخصهای متفاوت جهت گیری مدرن حقوق بین الملل در مقابل تجزیه طلبی با توجه به رای های دادگاه های داخلی و بین المللی