👈 فروشگاه فایل 👉

پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان

هدف از این پروپوزال بررسي رابطه بين فرسودگي شغلي و سلامت رواني کارکنان آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان خراسان شمالي و گلستان می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

53

حجم

449/722 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این پروپوزال ارزیابی ارتباط بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی کارمندان می باشد.پژوهش حاضر نيز از نظر ماهيت و روش توصيفي ـ پيمايشي و همبستگي مي‌باشد.همچنين پژوهش حاضر از نوع روش همبستگي يا همخواني است.

در اين تحقيق متغير مستقل فرسودگي شغلي است که بر اساس مدل فرسودگي شغلي مسلچ  داراي سه بعد خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و کاهش موفقيت فردي مي‌باشد.در اين تحقيق متغير وابسته سلامت رواني است که بر اساس مدل سلامت عمومي‌گلدبرگ (GHQ-28) مي‌باشد.قلمرو مکاني اين پژوهش شامل کليه ادارات آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان گلستان و خراسان شمالي مي‌باشد.جامعه آماري اين تحقيق را كليه كاركنان آزمايشگاه فني و مکانيک خاک استان گلستان و خراسان شمالي به تعداد 82 نفر مي‌باشد.

فهرست مطالب

فصل اول : کليات پژوهش

1-1 ) مقدمه    1

1-2 ) بيان مسئله    1

1-3 ) ضرورت و اهميت موضوع    3

1-4 ) اهداف تحقيق    5

1-4-1 ) هدف اصلي    5

1-4-2 ) اهداف فرعي    5

1-5 سوالات تحقيق    5

1-5-1 ) سوال اصلي    5

1-5-2 ) سوالات فرعي    5

1-6 ) فرضيات تحقيق    5

1-6-1 ) فرضيه اصلي    5

1-6-2 ) فرضيه‌هاي فرعي    6

1-7 ) روش تحقيق    6

1-7-1 ) نوع روش تحقيق    6

1-7-2 ) روش گردآوري اطلاعات    6

1-7-3 ) ابزار گردآوري اطلاعات     6

1-7-4 ) روش تجزيه و تحليل اطلاعات    7

1-7-5 ) حجم نمونه و روش نمونه گيري    7

1-7-6 ) قلمرو مکاني و زماني تحقيق    7

1-7-7) جامعه آماري    7

1-8 )تعريف مفاهيم و اصطلاحات    8

1-8-1 ) تعاريف نظري متغيرها    8

1-8-2 ) تعاريف عملياتي متغيرها    9

روش تحقيق

3-1 ) مقدمه    65

3-2 ) روش تحقيق    65

3-3 ) متغير‌هاي تحقيق    67

3-3-1 ) متغيير مستقل    67

3-3-2 ) متغير وابسته    67

3-4 ) تعاريف عملياتي متغيرها    67

3-5 ) جامعه و نمونه آماري    68

3-5-1 ) قلمرو مکاني تحقيق    68

3-5-2 ) قلمرو زماني تحقيق    68

3-5-3 ) جامعه آماري    68

3-5-4 ) نمونه آماري    69

3-6 ) روش گردآوري داده‌ها    69

3-6-1 ) روش کتابخانه اي    69

3-6-2 ) روش ميداني    69

3-7 ) ابزار اندازه‌گيري    70

3-8 ) پايايي و روايي پرسشنامه    72

3-8-1 ) روايي    72

3-8-1-1 ) روايي محتوا    73

3-8-1 ) پايايي    73

3-9 ) تجزيه و تحليل داده‌ها    75

3-9-1 ) آمار توصيفي    75

3-9-2 ) آمار استنباطي    75

3-9-2-1 ) آزمون ضريب همبستگي    75

منابع و مآخذ

منابع فارسي  

منابع انگليسي  

👇محصولات تصادفی👇

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش خشونت خانوادگی دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختلال اضطراب 50 صفحه پاورپوینت مهارتهای مدیریت سازمانی تنوع فرهنگی و نظریه های مربوط به آن و بررسی مهارت های مدیریت تنوع فرهنگی و مشارکت اجتماعی شبيه سازي و آموزش ساعت اندازه گیری با دقت1- 0.001 اینچی