👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود پایان نامه خودکارآمدی ورزشی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود پایان نامه خودکارآمدی ورزشی

هدف از این پایان نامه مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات

91

حجم

99/442 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه خودکارآمدی ورزشی با عنوان مقایسه خودکارآمدی تمرین دانش آموزان پسر 9 تا 12 سال رشته های مختلف ورزشی شاهین شهر می باشد. همانطور که می دانیم دوران کودکی و نوجوانی زمان مهمی برای شناخت استعدادها و توانایی های جسمانی، روانی و عقلانی توسط خود دانش آموزان و دیگر اطرافیان آن هاست. از این رو مدارس به عنوان یکی از مهم ترین بنیادهای تأثیرگذار، می تواند نقش اساسی در گسترش فعالیت های تربیت بدنی و ورزش داشته باشد.

بنابراین مهم است که بتوانیم مؤلفه های مؤثر در افزایش سطوح خودکارآمدی ورزشی دانش آموزان را شناخته تا بتوانیم از عواقب نا مطلوب شرکت دانش آموزان در مسابقات ورزشی پیشگیری کرده و در آخر سطح اجرای ورزشکاران را ارتقاء بخشیم. مفهوم خودکارآمدی از مفاهیم مهم روانشناختی بوده و آن را شکل ویژه «اعتماد به نفس» می انگارند (فلتز، 1988). باندورا (1997) خودکارآمدی را با رویکرد تأثیر بر فعالیت های انتخاب شده فردی، تلاشی که آن ها در چنین فعالیت هایی صرف می کنند و مقدار آمادگی که آن ها در مواجهه با شکست یا احساس آزار دهنده نشان می دهند، نظریه پردازی کرد.

نظریه خودکارآمدی، کارآمدی مورد انتظار را تحت تأثیر چهار منبع اطلاعاتی می داند:

ـ تکمیل عملکرد یا دستاورد اجرا

ـ مقایسه اجتماعی یا تجارب مشاهده ای

ـ ترغیب کلامی

ـ پاسخ های فیزیولوژیکی، روانی و تأثیرگذار ادراک شده.

باندورا (1986) به منظور تکمیل نظریه خودکارآمدی و تشریح اختیارات، تلاش و پایداری در گروه مفهوم کارآمدی گروهی را مطرح نمود. کارآمدی گروهی یا تیمی در دو سطح فردی و گروهی ارزیابی می شود، به مانند فوتبالیستی که ممکن است از مهارت های فردی خود اطمینان زیادی نداشته باشد، اما اطمینان دارد که هم تیمی هایش در اجرای تاکتیک های گروهی می توانند درست عمل کنند و تیم را به موفقیت برسانند .

هدف از انجام تحقیق بررسی سازه کارآمدی در ورزشکاران رشته های انفرادی و تیمی است. بدین منظور پرسشنامه خودکارآمدی تمرین و کارآمدی گروهی بین دانش آموزان تقسیم شد. نمونه را 77 دانش آموز 9 تا 12 سال ساکن شاهین شهر تشکیل می دادند که در قالب کانون ها یا انجمن های ورزشی در یکی از رشته های تنیس روی میز، شنا، فوتبال و بسکتبال به تمرین می پرداختند. به دلیل تعداد نفرات محدود در برخی رشته ها، به منظور گزینش نمونه ها از روش نمونه گیری هدفمند (انتخابی) استفاده شد. پس از جمع آوری اطلاعات از روش های آمار توصیفی جهت دسته بندی و خلاصه کردن داده ها و از آمار استنباطی به منظور آزمودن فرضیه های تحقیق استفاده کردیم. نتایج تحلیل های همبستگی نشان می دهد که تفاوت معناداری بین متغیر خودکارآمدی در رشته های انفرادی و رشته های تیمی وجود دارد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش

1-1    مقدمه  2

1-2    بیان مسئله  4

1-3    ضرورت و اهمیت تحقیق  5

1-4    اهداف پژوهش  6

   1-4-1 هدف کلی  6

   1-4-2 اهداف اختصاصی  6

1-5    فرضیه های پژوهش  7

1-6    قلمرو پژوهش  7

1-7    محدودیت های پژوهش  7

1-8    تعریف واژه ها واصطلاحات  8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه  10

2-2 مبانی نظری  10

   2-2-1 خودکارآمدی و منابع اطلاعاتی آن  10

   2-2-2 سنجش خودکارآمدی تمرین  11

   2-2-3 سنجش های اجرا  12

   2-2-4 میانجی گرهای ارتباط خودکارآمدی و اجرا  13

الف) نوع ارزیابی خودکارآمدی و اجرا  13

ب) سازگاری بین سنجش ها  13

ج) ماهیت تکلیف  14

د) زمان ارزیابی ها  14

    2-2-5 کارآمدی گروهی  15

    2-2-6 منابع کارآمدی گروهی  15 

    2-2-7 سنجش کارآمدی گروهی  16

2-3 پیشینه پژوهش  17

    2-3-1 پژوهش های انجام شده در داخل کشور  17

    2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج از کشور  19

2-4 جمع بندی  24

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه  27

3-2 روش پژوهش  27

3-3 جامعه آماری  28 

3-4 حجم نمونه  28

3-5 متغیرهای پژوهش  28

3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات  28

3-6-1 پرسشنامه خودکارآمدی تمرین رشته تنیس روی میز  28

3-6-2 پرسشنامه خودکارآمدی تمرین در رشته شنا  30

3-6-3 پرسشنامه کارآمدی گروهی رشته فوتبال  30

3-6-4 پرسشنامه کارآمدی گروهی رشته بسکتبال  31

3-7 طرز اجرای تحقیق  32

4-7 روش آماری  33

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج پژوهش

4-1 مقدمه  35

4-2 تحلیل توصیفی داده ها  35

4-3 آزمون فرضیه های آماری  38 

فصل پنجم: خلاصه، بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه  42

5-2 خلاصه تحقیق  42

5-3 نتایج تحقیق  43

5-4 بحث و نتیجه گیری  44

5-4-1 بحث فرضیه اول  44

5-4-2 بحث فرضیه دوم  45

5-4-3 بحث فرضیه سوم  46

5-5 نتیجه گیری  46 

5-6 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی  47

5-7 پیشنهادهای کاربردی  48

فهرست پیوست ها

پیوست شماره یک: پرسشنامه مشخصات فردی  50

پیوست شماره دو: پرسشنامه خودکارآمدی تمرین رشته تنیس روی میز  51

پیوست شماره سه: پرسشنامه خودکارآمدی تمرین رشته شنا  52

پیوست شماره چهار: پرسشنامه کارآمدی گروهی رشته فوتبال  53

پیوست شماره پنج: پرسشنامه کارآمدی گروهی رشته بسکتبال  55

فهرست جداول و نمودارها

جدول 1- 4 آماره های توصیفی سن دانش آموزان  35

جدول 2 – 4 آماره های توصیفی سابقه ورزشی و تعداد مقام ها  36

جدول 3 ـ 4 میانگین و انحراف معیار متغیر خودکارآمدی تمرین  36

جدول 4 ـ 4 میانگین و انحراف استاندارد متغیر کارآمدی گروهی  37

جدول 5 ـ 4 آماره های آزمون تحلیل واریانس یکطرفه متغیر خودکارآمدی تمرین در رشته های انفرادی  39

جدول 6 ـ 4 آماره های آزمون تحلیل واریانس یکطرفه متغیر کارآمدی گروهی بین رشته های تیمی  40

جدول 7-4 آماره های آزمون تحلیل واریانس یکطرفه متغیر خودکارآمدی بین رشته های تیمی  40

نمودار 1-4 میانگین های متغیر خودکارآمدی تمرین  38

نمودار2-4 میانگین های متغیر کارآمدی گروهی  38

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 18 جزوه باکتری شناسی دکتر آریان روشهای اندازه گیری رضایت مشتری و تاثیر رضایت شغلی کارکنان بر آن بررسی پیشینه خط و انواع آن و ارزیابی روانشناسی آن در آثار هنرمندان مقاله کارشناسی ارشد رشته حسابداری و حسابداری بانکی با عنوان ارتباط بین تغییرات قیمت و حجم معاملات