👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه تأثیر روشهای مختلف خاکورزی بر روی اثر (میزان انتشار) کربن تولید گندم و ذرت در فلات لس چین

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه تأثیر روشهای مختلف خاکورزی بر روی اثر (میزان انتشار) کربن تولید گندم و ذرت در فلات لس چین

فایل ترجمه 5482 کلمه می باشد که در مجموع 22 صفحه می باشد ، نشریه الزویر، 2019

مشخصات فایل

تعداد صفحات

22

حجم

417/489 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

zip

توضیحات کامل

چکیده

شیوه های مناسب خاکورزی باعث کاهش اثر(میزان انتشار) کربن یک گیاه زراعی (CF) و کاهش تغییرات آب و هوایی، می شود. با این حال ، چیزهای کمی در مورد CF تولید گندم زمستانه و ذرت بهاره تحت روشهای مختلف خاکورزی در فلات لس چین، مشخص شده است. برای تعیین کمیت اختلاف خاکورزی و تفاوت نوع گیاه زراعی در CF ، یک آزمایش مزرعه در سال 2007 شکل گرفت که در آن شش روش خاکورزی زیر ارزیابی شد: خاکورزی با گاوآهن (PT) ، بدون خاکورزی (NT) ، خاکورزی زیر خاکی (ST)، تناوب PT/NT ، تناوب NT/ST و تناوب ST/PT. نتایج نشان داد که PT دارای ارزش CF مثبت (488 کیلوگرم CO2-eq در هکتار) است که منبع کربن را نشان می دهد. با اینحال ، NT ، ST ، ST/PT ، PT/NT و NT/ST به طور معنی داری یک کاهش در CF (-628، -1382، -2328، -3038 و 3545- کیلوگرم CO2-Eq در هکتار 1) را نشان داد، که موید این مساله است این روشهای خاکورزی به عنوان مخزن کربن، عمل می کند. CF های مقیاس پذیر عملکردی (CF دارای مقیاس عملکردی ، CF در مقیاس هزینه، CF در مقیاس ارزش تولید و CF در مقیاس درآمد خالص)، روند مشابه CF را نشان داد که به ترتیب زیر نمایش داده می شود: NT/ST > PT/NT > ST/PT > ST > NT > PT. CF و CF های مقیاس پذیر تولید گندم زمستانه، معنی داری بالاتری نسبت به ذرت بهاره، نشان داده است. CF و CF با مقیاس واحد عملکردی با افزایش سال کاشت، کاهش می یابد. علاوه بر این ، افزایش ذخیره SOC و عملکرد دانه برای کاهش CF سودمند بود. نتایج این تحقیق نشان داد که تناوب NT/ST بیشترین عملکرد دانه و ذخیره SOC را با کمترین CF و CF با واحد عملکردی، ایجاد کرده و بنابراین به عنوان بهترین روش خاکورزی برای تعادل تولید پایدار با محیط زیست در فلات لس، تعیین شد.

Abstract

Appropriate tillage practices reduce a crop's carbon footprint (CF) and mitigate climate change. However; little is known about the CF of winter wheat and spring maize production under different tillage practices in the Loess Plateau of China. To quantify the tillage differences and crop type differences in CF; a field experiment was established in 2007 in which the following six tillage practices were evaluated: plow tillage (PT); no-tillage (NT); subsoil tillage (ST); PT/NT rotation; NT/ST rotation and ST/PT rotation. The results showed PT had the positive CF value (488 kg CO2-eq ha1 ); indicating a carbon source. However; NT; ST; ST/PT; PT/NT and NT/ST significantly decreased the CF (628; 1382; 2328; 3038 and 3545 kg CO2-eq ha1 ); demonstrating these tillage practices served as carbon sinks. The functional unit-scaled CFs (yield-scaled CF; cost-scaled CF; production value-scaled CF and net income-scaled CF) were similar to the trend of CF; which exhibited the following order: NT/ST > PT/NT > ST/PT > ST > NT > PT. The CF and functional unit-scaled CFs of winter wheat production were significantly higher than those of spring maize production. The CF and functional unit-scaled CFs decreased as planting year increased. In addition; increasing SOC storage and grain yield were benefit for decreasing CF. The results of this study showed NT/ST rotation produced the highest grain yield and SOC storage with the lowest CF and functional unit-scaled CFs and was thus determined to be the best tillage practice for balancing sustainable production with the environment in the Loess Plateau.

👇محصولات تصادفی👇

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه ابعاد و نظریه های عدالت سازمانی پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکتها پذیرفته در بورس تهران پاورپوینت تحلیل هنرستان موسیقی Maizières فرانسه پاورپوینت تعالی سازمانی با تمرکز بر مديريت منابع انساني