👈 فروشگاه فایل 👉

ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها

هدف از این تحقیق پایان نامه تئوری های مدرن و فرامدرن پرتفوی و شکل گیری مفهوم ریسک نامطلوب و مطلوب می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

53

حجم

76/585 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

هدف از این تحقیق پایان نامه ریسک و انواع آن و شاخص های اندازه گیری آنها می باشد.

   زیان بالقوه قابل اندازه گیری یک سرمایه گذاری را ریسک می نامند. در فرهنگ و بستر ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و یا زیان و ضرر تعریف شده، و تعریف مالی و مقداری ریسک، توزیع احتمال بازده هر سرمایه گذاری می باشد. در فرهنگ مدیریت رهنما ، در تعریف ریسک آمده است:« ریسک عبارت است از هر چیزی که حال یا آینده دارایی یا توان کسب درآمد شرکت ، موسسه یا سازمانی را تهدید می کند.» وستون وبریگام در تعریف ریسک یک دارایی می نویسند: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. «نیکلز» مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده وآن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می کند. وی معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر، و میزان احتمال ضرر اشاره دارد. در این راستا ریسک احتمال خطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را در بر می گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفاً احتمال زیان را در بر می گیرد و شامل احتمال سود نمی شود، مانند احتمال وقوع سیل.

   هر نوع سرمایه گذاری با عدم اطمینان هایی مواجه می گردد که بازده سرمایه گذاری را در آینده مخاطره آمیز می سازد. ریسک یک دارایی سرمایه ای بدین خاطر است که این احتمال وجود دارد که بازده حاصل از دارایی کمتر از بازده مورد انتظار است. بنابراین ریسک عبارتست از احتمال تفاوت بین بازده واقعی و بازده پیش بینی شده و یا می توان گفت ریسک یک دارایی عبارتست از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارایی. وستون بریگام، ریسک یک دارایی نظیر اوراق بهادار را تغییر احتمال بازده آتی  ناشی از دارایی می داند. بنابر این با معیار پراکندگی بازده دارایی، ریسک را می توان انحراف معیار نرخ بازده تعریف نمود. پس می توان پراکندگی بازده های ممکنه از بازده مورد انتظار را با واریانس محاسبه وبعنوان یک معیار از ریسک تلقی نمود.

   در یک تعریف کلی می توان چنین بیان داشت که « نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری می نامند». به عبارت دیگر، هر قدر بازده یک قلم سرمایه گذاری بیشتر تغییر کند، سرمایه گذاری مزبور ریسک بیشتری دارد.

فهرست مطالب

مبانی نظری ریسک    8

2-1-1)بازده    8

2-1-2)طیف تعاریف ریسک و الگوهای فکری ریسک در مدیریت مالی    11

تعاریف ریسک(بقایی،1380)    14

2-1-3)ریسک وانواع آن    15

2-1-3-1)رویکرد بنیادی    17

2-1-3-2)نگرش نظریه نوین پرتفوی    21

2-1-3-2-1)ریسک غیر سیستماتیک    21

2-1-3-2-2)ریسک سیستماتیک    21

2-1-4)تئوری مدرن پرتفوی    22

2-1-5)تئوری فرامدرن پرتفوی    25

2-1-6)ریسک مطلوب و نامطلوب    29

2-1-7)شاخص های اندازه گیری ریسک نامطلوب    33

2-1-7-1)نیمه واریانس    33

2-1-7-1-1)مدل میانگین –  نیم واریانس مارکویتز    34

2-1-7-2)نیمه انحراف معیار    37

2-1-7-3)نیم بتا    37

2-1-7-4)ارزش در معرض ریسک (VAR)    38

پیشینه تحقیق    40

2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در ایران    40

2-3-1)مطالعات و تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    45

منابع

منابع فارسی    

منابع انگلیسی

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق واقعیت درمانی 49 صفحه دانلود پروپوزال روانشناسی با موضوع شادکامی مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری 5 پاورپوینت روابط انسانی در سازمانهای آموزشی پاورپوینت مبایعه نامه چیست