👈 فروشگاه فایل 👉

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه ​​​​​​​مهارت های مقابله با استرس

ارتباط با ما

... دانلود ...

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه ​​​​​​​مهارت های مقابله با استرس

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق ​​​​​​​مهارت های مقابله با استرس عنوان این نوشتار است که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.

مشخصات فایل

تعداد صفحات

77

حجم

535/583 کیلوبایت

فرمت فایل اصلی

docx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری مهارت های مقابله با استرس که در آن به مبانی نظری و پیشینه تحقیق ​​​​​​​می پردازیم. بر اساس دیدگاه آلبرت بندورا (1981) رفتار رویارویی شامل مهارت های رفتاری، اجتماعی و شناختی می باشد که در رویارویی با موقعیت های فشار زای مبهم و غیر قابل پیش بینی، قابلیت انعطاف دارد. این تعریف سه عامل کلیدی را در بردارد و این ضرورت را در خود ایجاد می کند که انچه که یک رویارویی را در بر می گیرد، در ابتدا در بر دارنده میزان مشخصی از تلاش و برنامه ریزی است. در گام دوم این تعریف این فرض را مد نظر قرار می دهد که پیامد پاسخ های رویارویی همیشه مثبت نخواهد بود. اما نکته آخر این است که رویارویی فرایندی است که در هر زمانی رخ می دهد (براون ، 2010). در واقع انسان در هنگام رویارویی با استرس می کوشد که از عهده حل تضادهای بین مقتضیات موقعیت تنیدگی زا و توانایی هایش بر آید. 

گرچه از نظر فنی توصیف رویارویی می تواند شامل همه کوشش های فرد از جمله خود تخریبی (برای روبرو شدن با موقعیت های فشارزا) باشد ولی باید گفت که رویارویی فرایندی پویاست. فرد ممکن است کوشش های زیادی برای رویارویی با استرس انجام دهد. معمولاً پسخوراند موفقیت در یک کوشش خاص، فرد را بر می انگیزد که دوباره آن کار را امتحان کند. از سوی دیگر شکست موجب روی آوردن به روش دیگری می شود. فرد پیوسته محیط و میزان توانایی هایش را برای رویارویی مؤثرتر ارزیابی می کند ( کانتین ، 2008 ).

فهرست مطالب 

1-6تعريف مفهومي متغيرها    3

1-6-1 سبک های مقابله ای    3

1-6-2 اختلالات رفتاری    3

1-6-3تکانشگری    3

1-7 تعريف عملياتي متغيرها    4

1-7-1 تکانشگری    4

1-7-2 سبک های مقابله ای    4

1-7-3اختلالات رفتاری    4

فصل دوم    5

مبانی نظری    5

2-1-3  مهارت های مقابله ای    5

2-1-3-1  تاريخچه استرس    10

2-1-3-2 برداشت ها از مفهوم استرس    10

2-1-3-3تعریف استرس    11

2-1-3-4 رويدادهاي استرس زا    16

2-1-3-5   نظريه‌هاي فشار رواني    17

2-1-3-5-1 استرس به عنوان پاسخ دروني    17

2-1-3-5-2 استرس به عنوان تعامل    18

2-1-3-5-3 استرس به عنوان يك تبادل    19

2-1-3-6 مراحل فشار رواني از لحاظ سازگاري    20

2-1-3-7  پژوهشهای انجام گرفته درباره استرس    21

2-1-3-8  سبک های مقابله با استرس    23

2-1-3-9  مطالعات پیرامون شيوه ها و راهبردهاى مقابله با استرس    24

2-1-3-10 رابطه استرس با سایر اختلالات    33

2-1-4 کودکان بی سرپرست و بد سرپرست    35

2-2 پیشینه پژوهش    39

2-2-1 پژوهشهای داخلی    39

2-2-2 پژوهش های خارجی    49

2-3 جمع بندی    55

منابع    58

منابع فارسی    58

منابع انگلیسی    67

👇محصولات تصادفی👇

ابعاد و مولفه های حس تعلق مکانی و بررسی نظریه های آن در قالب دو رویکرد پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی هافستد وب کاوی و بررسی مراحل آن رابطه دین و دولت از دیدگاه دکتر علی شریعتی مقاله ترجمه شده تأثیر ریسک ضعف خرده فروشی در هماهنگی زنجیره تأمین (به همراه مقاله اصلی)